Home งานวิจัยที่น่าสนใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ขอเชีญคณะครูโรงเรียนบ้านสะอาดทุกท่าน

เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการก่อนเปิดเรียน

ในวันที่ 3  พฤษภาคม 2554 ณ ห้องศูนย์วิชาการโรงเรียนบ้านสะอาด

 

กิจกรรมดีเด่น

??No images ??
งานวิจัย
•แสดง #• 
•#• •เว็บลิงก์• •ผู้ชม•
1   Link   งานวิจัยกลุ่มสาระศิลปะ 5 บท
เว็บรวมงานวิจัยกลุ่มสาระศิลปะ 5 บท ที่น่าสนใจ
2588
2   Link   การศึกษาผลการสอนตามหลักการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ ในวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำเพื่อชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1015
3   Link   การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์
938
4   Link   ผลของการฝึกการคิดวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
778
5   Link   การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่เน้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
890
6   Link   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
606
7   Link   การใช้แบบฝึกที่เน้นหลักการทางคณิตศาสตร์เพื่อเสริมทักษะการคิดคำนวณสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
610
8   Link   การจัดกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
573
9   Link   การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
634
10   Link   ารใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
606
11   Link   การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
627
12   Link   การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกพัฒนาความคิด
625
13   Link   การพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์
655
14   Link   การพัฒนาทักษะการอ่านวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 โดยใช้แบบฝึกการอ่านในใจ
596
15   Link   การพัฒนาสื่อประสมสนับสนุนการเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะการอ่านและการเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
576
16   Link   การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
546
17   Link   การใช้กิจกรรมนิทานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
599
18   Link   การใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราแม่กด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
607
19   Link   การใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเรื่องเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
616
20   Link   การใช้แผนที่ความคิดเพื่อสร้างเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
604
«•เริ่มแรก••ย้อนกลับ•1234•ถัดไป••สุดท้าย•»
??JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL??
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

??No images ??

เวลา/วัน/เดือน/ปี

Polls

Joomla! is used for?
 

Who's Online

• เรามี• •5 บุคคลทั่วไป• •ออนไลน์•

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง