Home งานวิจัยที่น่าสนใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ขอเชีญคณะครูโรงเรียนบ้านสะอาดทุกท่าน

เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการก่อนเปิดเรียน

ในวันที่ 3  พฤษภาคม 2554 ณ ห้องศูนย์วิชาการโรงเรียนบ้านสะอาด

 

กิจกรรมดีเด่น

??No images ??
งานวิจัย
•แสดง #• 
•#• •เว็บลิงก์• •ผู้ชม•
21   Link   การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเล่าเรื่อง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
243
22   Link   การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ผังมโนภาพ
206
23   Link   การส่งเสริมทักษะการเขียนภาษาไทยโดยใช้การเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
150
24   Link   การปรับปรุงการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
172
25   Link   การจัดการเรียนรูปแบบซิปปา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการหารทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
182
26   Link   การใช้กิจกรรมการละเล่นแบบไทยเพื่อพัฒนามโนทัศน์ด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
244
27   Link   การใช้เกมคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
212
28   Link   ารใช้ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
190
29   Link   การใช้ชุดเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
214
30   Link   การใช้แบบฝึกส่งเสริมสมรรถภาพทางคณิตศาสตร์ด้านความรู้ความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
166
31   Link   การใช้แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่มีการวิเคราะห์การเรียนรู้ ตามแนวคิดของกานเย
167
32   Link   การใช้สื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมในการสอนคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
170
33   Link   การใช้สถานการณ์จำลองประกอบบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
199
34   Link   การใช้การ์ตูนเรื่องในการเรียนการสอนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
188
35   Link   การใช้เพลงประกอบบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
201
36   Link   การใช้รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์สร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และการแก้โจทย์ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
169
37   Link   การพัฒนาการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
159
38   Link   การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยการสร้างผังความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
177
39   Link   การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้สื่อประสม
194
40   Link   การพัฒนาแบบฝึกทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
217
«•เริ่มแรก••ย้อนกลับ•1234•ถัดไป••สุดท้าย•»
??JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL??
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

??No images ??

เวลา/วัน/เดือน/ปี

Polls

Joomla! is used for?
 

Who's Online

• เรามี• •1 บุคคลทั่วไป• •ออนไลน์•

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง